Všeobecné obchodné podmienky SWS Distribution a.s.

SWS Distribution a.s. je veľkoobchodná spoločnosť so softwarom, hardwarom a foto-technikou. Všeobecné obchodné podmienky popisujú obchodnú spoluprácu medzi dealerom a SWS Distribution a.s. a dealer je povinný sa s nimi riadne oboznámiť ešte pred začatím spolupráce. K dispozícií sú na internetových stránkach a na požiadanie aj v sídle SWS Distribution a.s.

SWS Distribution a.s. predáva tovar dealerom, ktorí ho ďalej predávajú koncovým užívateľom. Všetky vzťahy medzi SWS Distribution a.s. a dealerom, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami , Rámcovou zmluvou o obchodnej spolupráci a ďalšími zmluvami s SWS Distribution a.s, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Dealerom tovaru SWS Distribution a.s. sa môže stať každá právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá sa preukáže výpisom z obchodného registra, alebo v prípade fyzickej osoby, živnostenským listom, ktorá má oprávnenie na nákup a predaj výpočtovej techniky. Pri registrácii nových dealerov sa zároveň prihliada na ďalšie činnosti uvedené v obchodnom alebo živnostenskom registri - predaj software, poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky, servis výpočtovej techniky a pod.

Registrácia

Registráciu je možné urobiť elektronicky, prostredníctvom registračného formuláru na stránke SWS Distribution a.s. alebo osobne v sídle firmy. Dealerom zadané údaje sú zapísané do informačného systému SWS Distribution a.s., čo urýchľuje proces založenia registrácie v systéme. Pri registrácií je nutné uviesť aj e-mailovú adresu, na ktorú budú zasielané informácie o novinkách, elektronické faktúry a pod. (viac o zasielaní el. faktúr v odseku Fakturácia a platobné podmienky).

Pri registrácií dealer udeľuje súhlas s reportovaním údajov o jeho nákupoch výrobcom produktov, ktoré SWS Distribution a.s. predáva na slovenskom trhu. SWS Distribution a.s. sa zaväzuje, že informácie o nákupoch dealerov nebudú poskytnuté mimo rozsah distribučných zmlúv a všetky tieto informácie budú použité výhradne pre reporting predaja. Dealer ďalej súhlasí s tým, že SWS Distribution a.s. je oprávnená poskytnúť informácie o platobnej schopnosti dealera tretím osobám, najmä iným distribútorom.

Po vyplnení registračného formulára budú dealerovi poslané prístupové údaje do elektronického obchodu SWS Distribution a.s. Údaje poskytnuté pri registrácii prechádzajú preverovaním zo strany SWS Distribution a.s., preto môžu byť prihlasovacie údaje zaslané až po schválení registrácie. Do doby schválenia registrácie budú v elektronickom obchode SWS Distribution a.s. zobrazené koncové ceny.

Po úspešnej registrácii je možné vytvoriť prístupové údaje pre viac osôb jedného dealera. Postup vytvárania prihlasovacích údajov pre viac osôb nájdete v menu Vaša firma/ Správa firemných kontaktov. Firmy sa môžu rozhodnúť, komu pridelia možnosť objednávať (privilegované osoby) a komu len možnosť prezerať ceny v katalógu bez možnosti objednať tovar (neprivilegované osoby). Všetky osoby, ktoré budú mať prístup cez vlastné meno a heslo do elektronického obchodu SWS Distribution a.s. budú môcť prezerať všetky objednávky, faktúry, reklamácie a iné údaje o registrovanej firme, preto by mali mať prístup len dôveryhodné osoby. Prihlásenie a pohyb na stránkach SWS Distribution a.s. je monitorovaný, preto každý obchodník, resp. zamestnanec, musí mať svoj vlastný prístup. Všeobecné prístupy pre všetkých zamestnancov pod jedným menom a heslom budú zrušené.

Duplicitné IČO

Ak vypíše registračný formulár firma, ktorá už pod týmto IČO figuruje v systéme SWS Distribution a.s., nedôjde k duplicitnému zavedeniu firmy. Osoba, ktorá vypísala registračný formulár, bude e-mailom upozornená na skutočnosť o duplicite. Ak medzičasom nastala zmena firemných údajov, obchodné oddelenie SWS Distribution a.s. tieto zmeny vykoná v informačnom systéme a osobe, ktorá formulár vypísala, pošle nové prístupové údaje do elektronického obchodu SWS prostredníctvom e-mailovej správy.

Žiadosť o zaslanie nového hesla

V prípade straty alebo zabudnutia hesla do elektronického obchodu SWS, je potrebné vypísať formulár so Žiadosťou o zaslanie nového hesla. Po vyplnení a následnom overení požadovaných údajov bude vygenerované nové heslo.

Prístup k cenníkom

Ku všetkým cenám má dealer prístup priamo v elektronickom obchode SWS. Cenníky na stiahnutie vo formáte XLS sú k dispozícií na stránke v záložke Cenníky na stiahnutie, kde sa nachádzajú okrem kompletného cenníka aj jednotlivé cenníky výrobcov a cenníky jednotlivo podľa kategórií produktov. Pri registrácií je možné povoliť možnosť zasielania obchodných mailov s cenami produktov prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej pri registrácii.

Ceny tovaru v detaile produktu sú vždy uvedené bez DPH. Ceny sa zobrazujú podľa cenovej kategórie, do ktorej vaša firma patrí. Novým partnerom je pridelená základná dealerská kategória D1. Po odbere tovaru v určitej hodnote ponúkame možnosť postupu do lepšej cenovej kategórie. Pokiaľ sa vaša firma zameriava na odber určitých komodít, môžete na ich odber požiadať o špeciálne ceny.

Partnerom, ktorí sa zúčastňujú výberových konaní alebo pripravujú individuálne dodávky väčšieho rozsahu, ponúka SWS Distribution a.s. v spolupráci s výrobcami individuálne cenové podmienky. Pri príprave cenových ponúk a pri plnení požiadaviek konečného odberateľa poskytujeme partnerom kompletnú podporu.

Venujete sa projektovému biznisu alebo realizujete dodávky pre firemných zákazníkov? Kontaktujte našich obchodníkov a informujte sa o podpore pre Váš biznis!

Objednávanie

Objednávku tovaru je možné zaslať:

 • Prostredníctvom elektronického obchodu (možnosť kontroly stavu skladu, okamžitý prehľad o možnosti vykryť dodávku konkrétneho tovaru, objednávka je automaticky potvrdená a zaslaná na e-mail dealera a zároveň aj e-mail obchodného oddelenia sales@swsd.sk a je okamžite spracovávaná. Stav vybavenia objednávky je možné sledovať v elektronickom obchode SWS).
 • e-mailom na adrese sales@swsd.sk alebo na osobné email adresy jednotlivých obchodníkov
 • písomne poštou
 • telefonicky na čísle 02/48200500- platí len pre bežný tovar (na tovar, ktorý na sklade je dostupný len na objednanie je nutné potvrdiť objednávku aj písomne – e-mailom)
Každá potvrdená objednávka sa považuje za záväznú. V prípade, že dealer objedná tovar, ktorý nie je bežne dostupný na sklade, SWS Distribution a.s. si vyhradzuje právo požadovať zaplatenie zálohy vo výške 50% alebo 100% z nákupnej ceny tovaru.

Platobné podmienky

Novým dealerom ponúkame možnosť odberu tovaru na zálohovú faktúru, dobierku alebo v hotovosti pri osobnom odbere v sídle spoločnosti v Bratislave. Po pozitívnom preverení odberateľa, podpísaní zmluvy o obchodnej spolupráci a odbere tovaru za 2.000 Eur bez DPH platbou vopred je možné požiadať o pridelenie kreditu a odoberať tovar na faktúru so splatnosťou.

SWS Distribution a.s. poskytuje 4 spôsoby platby:

 • Zálohová faktúra (proforma)
  Zálohová faktúra je vystavená po odoslaní objednávky a elektronicky poslaná na e-mail. Splatnosť proforma faktúry je 7 dní. Po pripísaní platby na účet SWS Distribution a.s. je tovar ihneď expedovaný (tovar skladom) alebo objednaný (tovar na objednávku).
  Platba musí byť pripísaná na účte SWS Distribution a.s. alebo uhradená v hotovosti v pokladni spoločnosti.
  Zálohová faktúra musí byť uhradená do 7 dní, v opačnom prípade môže nastať prepočítanie cien v prípade ich zvýšenia alebo k zrušeniu zálohovej faktúry.
 • Platba na dobierku
  Ide o prevzatie tovaru od doručovacieho kuriéra platbou v hotovosti. Pri tomto spôsobe platby je cena dopravného zvýšená o poplatok za dobierku.
 • Platba v hotovosti
  V hotovosti v pokladni spoločnosti v Bratislave je možné uhradiť:
  - tovar pri osobnom odbere
  - splatné faktúry
  - proforma faktúry
  Platba kartou nie je možná.
 • Platba faktúrou so splatnosťou
  Platbu faktúrou môžu využívať partneri, ktorí majú s SWS uzatvorenú zmluvu o obchodnej spolupráci a spĺňajú podmienky kreditného systému. Faktúra je odoslaná elektronicky na e-mail partnera a jej splatnosť je štandardne 7 dní. Pri väčších a pravidelných odberoch a dobrej platobnej disciplíne je možné dohodnúť individuálnu splatnosť.

  Dealer potvrdzuje súhlas so zasielaním elektronických faktúr uskutočnením prvej objednávky prostredníctvom elektronického obchodu SWS Distribution a.s.. Súhlas je možné potvrdiť aj e-mailovou správou na adrese faktury@swsd.sk alebo písomne poštou.

Kreditný systém

Kreditný systém umožňuje odber tovaru na faktúru so splatnosťou do výšky prideleného kreditu. Výška kreditu a splatnosť faktúr sa stanovuje a prehodnocuje podľa interných pravidiel na základe celkovej hodnoty odobraného tovaru a platobnej morálky partnera. Kreditného systému sa môžu zúčastniť partneri, ktorí s SWS Distribution a.s. uzatvorili zmluvu o obchodnej spolupráci a odobrali tovar v minimálnej hodnote 2.000 Eur bez DPH v hotovosti, dobierkou alebo zálohovou faktúrou. Partnerovi, ktorý pôsobí na IT trhu dlhšie a SWS Distribution a.s. má k dispozícii overené informácie o jeho finančnej situácii a platobnej disciplíne, môže byť pridelený kredit po dohode hneď na začiatku obchodnej spolupráce. Partnerovi je možné dočasne a na vopred stanovené časové obdobie navýšiť kredit pridelením dočasného kreditu, predovšetkým na pokrytie sezónneho nárastu obchodov. SWS Distribution a.s. si vyhradzuje právo neprideliť kredit v prípade, ak existujú pochybnosti o plnení záväzkov odberateľa.

Od partnerov s prideleným kreditom môže SWS Distribution a.s. požadovať platbu vopred v týchto prípadoch:

 • dealer opakovane nedodržiava dohodnutú splatnosť faktúr
 • dealer má v čase objednávky faktúry po splatnosti (v tomto prípade požaduje SWS Distribution a.s. okrem aktuálnej platby uhradiť aj nezaplatené faktúry buď v hotovosti alebo okamžitým príkazom k úhrade)
 • dealer viac ako 6 mesiacov nerealizoval žiadny nákup a SWS Distribution a.s. nemá aktuálny prehľad o finančnej situácii a platobnej schopnosti dealera.
 • dealer objednal tovar, ktorý nie je bežne skladom a bude obstaraný výlučne pre dealera (tovar na objednávku)

Obnovenie odobratého alebo neplatného kreditu závisí výhradne na rozhodnutí SWS Distribution a.s..

So žiadosťou o kredit kontaktujte svojho obchodníka SWS alebo napíšte na adresu sales@swsd.sk.

Doprava tovaru

Dopravu tovaru hradí SWS Distribution a.s. ak hodnota fakturovaného tovaru presiahne 200€ bez DPH. Ak je hodnota fakturovaného tovaru nižšia ako 200€ bez DPH, bude dealerovi účtovaný poplatok za dopravu vo výške 5€ bez DPH Tento poplatok sa netýka objednávok na osobný odber v sídle SWS Distribution a.s. Takáto objednávka nemá žiadny príplatok za nízku sumu faktúry ani za jej spracovanie.

Tovar vyfakturovaný do 17:00 hod. bude dealerovi zaslaný v deň fakturácie a bude doručovaný prepravnou službou UPS v nasledujúci pracovný deň. Tovar objednaný po 17:00 hod. bude fakturovaný a zasielaný až nasledujúci pracovný deň.

Ak kuriér UPS nezastihne dealera v mieste doručenia, zanechá na mieste lístok s číslom svojho mobilného telefónu. Ak sa dealer neskontaktuje s UPS a nedohodne iné miesto a čas dodania zásielky, druhé dodanie do vašej firmy bude nasledovať druhý pracovný deň po vyzdvihnutí z SWS na tú istú adresu ako v prvý deň dodania. Po druhom neúspešnom dodaní zostane príslušná zásielka niekoľko dní na stredisku UPS a po 2 týždňoch je zaslaná späť do SWS Distribution a.s. Číslo zásielky oznamuje SWS Distribution a.s. po expedícii v informačnej e-mailovej správe „Backlog“, v elektronickom dodacom liste alebo ho na vyžiadanie oznámia pracovníci obchodného oddelenia SWS Distribution a.s. Prostredníctvom čísla balíka môže dealer sledovať pohyb svojej zásielky na webovej stránke www.ups.sk.

Špeciálne príplatkové služby:

UPS doručenie do 9:00 hod. u zákazníka deň po vyzdvihnutí v SWS (príplatok 5,00€ k základnému poplatku - hradí zákazník),

UPS doručenie do 12:00 hod. u zákazníka deň po vyzdvihnutí v SWS (príplatok 2,50€ k základnému poplatku - hradí zákazník),

UPS doručenie v sobotu u zákazníka deň po vyzdvihnutí v SWS (príplatok 3,50€ k základnému poplatku, hradí zákazník),

Príplatkové služby je možné zvoliť len pri doručovaní v mestách, v ktorých má prepravná spoločnosť UPS servisné strediská: Bratislava, Banská Bystrica, Bardejov, Dunajská Streda, Humenné, Komárno, Košice, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Michalovce, Nitra, Poprad, Prešov, Prievidza, Rožňava, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Trebišov, Trenčín, Trnava, Žilina. V ostatných mestách Slovenska je možné zvoliť len štandardnú službu UPS Expres s dodaním do 24hodín. Tovar je bežne doručený v rámci tejto služby do 14hod. deň po vyzdvihnutí zásielky v SWS. Podrobnejšie informácie o preprave tovaru sa dozviete v Dodacích podmienkach.

Hmotnosť zásielok

V rámci služby UPS Expres 24hod. sa základný poplatok 5€ týka zásielky s celkovou hmotnosťou do 30kg, pričom takáto zásielka môže mať aj viac balíkov na tú istú adresu. Maximálna hmotnosť jedného balíka UPS je 70kg. Navýšenie oproti štandardnej zásielke vyúčtuje SWS Distribution a.s. dealerovi ako príplatok k faktúre za nadmernú hmotnosť. Príplatok za dopravu zásielky s hmotnosťou od 30kg do 70kg je 10€. V prípade zásielky s hmotnosťou od 70kg do 100kg je príplatok 20 Eur. Pri zásielkach nad 100kg bude použitý individuálny výpočet ceny, o ktorom bude SWS Distribution a.s. dealera vopred informovať.

Prevzatie tovaru

V prípade osobného odberu je dealer upozornený o naskladnení tovaru a možnosti vyzdvihnutia SMS správou na tel. číslo, ktoré zadal pri registrácii kontaktnej osoby, ktorá objednávku vytvorila. Dealer je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať jeho kompletnosť, najmä počet kusov, neporušenosť obalov a úplnosť dokladov. Dealer je povinný akékoľvek nezrovnalosti a vady hlásiť SWS Distribution a.s. ihneď pri preberaní tovaru. V prípade dodávky tovaru prepravcom je dealer povinný hlásiť túto skutočnosť prepravcovi ihneď. Vady ohľadom nekompletnosti tovaru je dealer povinný hlásiť SWS Distribution a.s. najneskôr do 24 hodín od prevzatia. Po uplynutí uvedených lehôt už nie je reklamácia príslušných vád možná a nároky z týchto vád zanikajú.

Vlastnícke právo k objednanému tovaru prechádza na dealera až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

V prípade, ak dealer neprevezme tovar riadne a včas, uhradí spoločnosti SWS Distribution a.s. škodu, ktorú jej tým spôsobí.

Prehľad o vybavení objednávky

Prostredníctvom elektronického obchodu SWS Distribution a.s. je možné sledovať stav vybavenia jednotlivých objednávok. Podľa stavu objednávky môže dealer zistiť, či je objednaný tovar na sklade blokovaný, či bol vyfakturovaný (tovar sa nachádza na pripravenej faktúre) a či bol už vyexpedovaný (potvrdený dodací list).

Prehľad faktúr a platobnej disciplíny

Po prihlásení do elektronického obchodu SWS Distribution a.s. môže každý dealer prezerať štatistiku svojej firmy. K štatistike patrí prehľad faktúr, celkový obrat firmy, sumy faktúr v splatnosti a po splatnosti. Prostredníctvom elektronického obchodu SWS Distribution a.s. si tak dealer môže kontrolovať situáciu ohľadne platieb a predchádzať tzv. STOP stavom, kedy si SWS Distribution a.s. vyhradzuje právo nevydávať nový tovar pokiaľ sa neuhradia faktúry po splatnosti. Údaje o nezaplatených faktúrach obsahuje aj textový súbor Backlog, ktorý je zasielaný dealerom e-mailom.

Vrátenie tovaru

Ak nedošlo k zamýšľanému obchodu a dealer má záujem tovar vrátiť, je to možné len po predošlom súhlase SWS Distribution a.s. a len v prípadoch, ak:

 • 1. tovar nebol dovezený výlučne na objednávku konkrétne pre dealera a je možné ho predať inému odberateľovi v priebehu mesiaca
 • 2. tovar nie je poškodený, rozbalený, otvorený, používaný, inštalovaný a musí byť kompletný
 • 3. nejde o softvérovú licenciu vystavenú na meno koncového zákazníka
 • 4. tovar nie je starší ako 14 dní od dátumu fakturácie
 • 5. Pred odoslaním tovaru musí mať dealer vopred vyplnený formulár na vrátenie tovaru, ktorý sa nachádza na webových stránkach SWS Distribution a.s. Tovar musí byť riadne označený číslom, ktoré mu bude pri žiadosti o vrátenie tovaru pridelené. Tovar musí byť zabalený tak, aby aj po doručení spĺňal vyššie uvedené kritériá. V opačnom prípade si SWS Distribution a.s. vyhradzuje právo vrátiť dealerovi tovar bez predošlého upozornenia.

SWS Distribution a.s. si účtuje pri vrátení tovaru manipulačný poplatok, ktorý je vo výške 10% z nákupnej ceny tovaru, ak jeho cena presahuje 20 € bez DPH. V ostatných prípadoch je poplatok vo výške 3€ bez DPH.

Spracovanie osobných údajov

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľnou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jeden či viacero zvláštnych prvkov fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

SWS Distribution a.s. spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje, nevyhnutné pre plnenie zmluvy a osobné údaje, ktoré nám boli poskytnuté pre úspešné spracovanie Vašej objednávky. Osobné údaje sú spracovávané plne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a zákonnými predpismi Slovenskej republiky. Celé znenie zásad spracovania a ochrany osobných údajov je k dispozicii na stiahnutie tu.

Záverečné ustanovenia

Spoločnosť SWS Distribution a.s. si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia, ak si to vyžiada zmena obchodnej politiky alebo zákonov a to bez predošlého súhlasu dealera.

Neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok sú Platobné podmienky Dodacie podmienky Záručné podmienky ktoré sú súčasťou webových stránok SWS Distribution a.s.

Kontakt

SWS Distribution a.s., Studená 5, 821 04 Bratislava

IČO: 35816473, IČ DPH: SK2020246745

Tel: +421 2 48 200 500, +421 2 48 200 518

Web: http://www.sws-distribution.sk

E-mail: sales@swsd.sk

 
 
 

SWS Distribution a.s. je držiteľom certifikátu EN ISO 9001:2015 pre oblasť Nákup, predaj a distribúcia produktov IT

 
 
 
 
 
 
 
SWS Distribution a.s.
Studená 5, 821 04 Bratislava
Slovenská republika
Obchodné oddelenie:
+421 2 48 200 500 | sales@swsd.sk
Fakturačné oddelenie:
+421 2 48 200 518 | faktury@swsd.sk
Reklamačné oddelenie:
+421 2 48 200 521 | rma@swsd.sk

Prevádzková doba SWS (po-pia)

Obchodné oddelenie

8:30 - 17:00

Produktoví manažéri

8:30 - 17:00

Pokladňa

8:30 - 17:00

Reklamačné oddelenie

8:30 - 17:00

Osobné odbery

8:30 - 17:00
 
 
Meno: Heslo:
 
 
 
 

Powered by CyberSoft s.r.o.

 

 

 

© 2024 SWS Distribution a.s.

Studená 5, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

Tel.: +421 2 48 200 500, Fax: +421 2 48 200 599, sales@swsd.sk

 
 
 

Nahlásiť chybu